Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /storage/content/18/210718/socialmarkningenduvan.se/public_html/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841 Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /storage/content/18/210718/socialmarkningenduvan.se/public_html/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 841

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Integritetspolicy

1. Inledning

I Socialmärkningen Duvan kan medlemskap innehas av verksamheter och privatpersoner, liksom verksamheter som ägs av brukare, kunder eller anställda, i deras egenskap av arbetsgivare.

Verksamheten innebär att Socialmärkningen Duvan själv

ger medlemmarna rådgivande medlemsservice
verkar för medlemmarnas räkning ökade omsättning
verkar för goda förhållanden mellan medlemmarna och deras anställda
i övrigt bidrar till att förbättra samhället.

Inom verksamheten behandlas olika personuppgifter för vilka Socialmärkningen Duvan är personuppgiftsansvarig. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i de registrerades personliga integritet, i enlighet med Europaparlamentet och rådets (EU) förordning 2016/679 och SFS 2018:218. I ansvaret ligger att uppgifterna

samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
är adekvata, relevanta och inte för omfattande
korrekta och uppdaterade
inte förvaras längre än nödvändigt
behandlas på ett säkert sätt.

Denna integritetspolicy beskriver hur Socialmärkningen Duvan uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig, bland annat registrerades rätt att få viss information om behandlingen.

2. Medlemmar och representanter för medlemmar
2.1 Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen

För att kunna hantera medlemskapet i form av främst

tillämpning av de medlemstjänster(om finansiering av produkter, sociala insatser i samhället, försäljning via S’agapo, stjärnsystem kopplat till ISO26000) som medlem blir bunden av genom medlemskapet
debitering av medlemsavgifter
tillhandahållande av IT-support
nyhetsutskick

behandlar Socialmärkningen Duvan personuppgifter tillhörande personer som företräder verksamhet som är medlem eller söker medlemskap (detta oavsett om den registrerade bedriver verksamhet såsom fysisk juridisk person eller uppträder i roll som företrädare för verksamheten).

Den lagliga grunden för behandlingen är antingen att fullgöra ett avtal (medlemskapet) med den registrerade (om denne bedriver verksamhet i eget namn) eller intresseavvägning. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Socialmärkningen Duvan har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

2.2 Användarkonto till webben

Alla användare av Socialmärkningen Duvan hemsida lämnar i samband med den första inloggningen sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas samt upplyses om användningen av cookies. Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter för att få tillgång till ett användarkonto, men om personen avstår kan denne inte ta del av informationen för sin verksamhets räkning.

2.3 Personuppgifterna som behandlas

Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post) samt personnummer (för sådan medlem som bedriver verksamhet i eget namn).

Uppgifterna härstammar från den registrerade själv, myndigheter eller har genererats i samband med anställningen hos medlemmen eller dennes samarbetspartners (inklusive Socialmärkningen Duvan).

2.4 Mottagare av uppgifterna

De som mottar uppgifterna internt på Socialmärkningen Duvan är huvudsakligen chefer, handläggande rådgivare, ekonomiansvariga som administrerar medlemsavgifter samt IT- och registeransvariga.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Socialmärkningen Duvan samarbetspartners som administrerar tecknade finansieringsavtal, produktavtal , bevakar anställdas rättigheter (fackliga motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB), genomför medlemsundersökningar, verkställer medlemsutskick samt tillhandahåller dataprogram för ekonomi, verksamhetsstöd, telefoni och digital kommunikation (såsom e-post). Socialmärkningen Duvan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Socialmärkningen Duvan räkning, kommer Socialmärkningen Duvan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

2.5 Lagringstiden

Socialmärkningen Duvan lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Socialmärkningen Duvan genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Personuppgifter kopplade till ett användarkonto raderas i samband med att kontot avslutas. Efter det att medlemskapet har upphört sparas endast uppgifter om verksamhetens identitet, den period som medlemskapet gällde och vilka kollektivavtal som tillämpades (se dock punkt 3).

Det kan dock vara nödvändigt för Socialmärkningen Duvan att spara uppgifterna under en längre period efter att medlemskapet har upphört för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning (5 år) och bokföring (7 år).

Personuppgifter avseende medlemsansökningar som inte lett till något medlemskap raderas när det står klart att medlemmen inte avser att fullfölja ansökan.

3. Anställda i medlemsföretag

3.1 Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess.

Den lagliga grunden för behandlingen är antingen att fullgöra ett avtal med den registrerade (de på anställningsförhållandet tillämpliga kollektivavtalen binder även Socialmärkningen Duvan), fullgöra rättsliga förpliktelser enligt författning/kollektivavtal eller intresseavvägning.

3.2 Personuppgifterna som behandlas

Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara att behandla den anställdes personuppgifter i form av

namn, personnummer, kontaktuppgifter
anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet
löne- och skatteuppgifter, bankkonto
arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa
betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer
övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att

Socialmärkningen Duvan ska kunna bistå medlemmen att administrera anställningsförhållandet.

Uppgifterna härstammar från den registrerade själv, myndigheter eller har genererats i samband med anställningen av medlemmen och/eller dennes samarbetspartners (inklusive Socialmärkningen Duvan).

3.3 Mottagare av uppgifterna

De som mottar uppgifterna internt på Socialmärkningen Duvan är huvudsakligen handläggande rådgivare samt IT- och registeransvariga.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Socialmärkningen Duvan samarbetspartners som administrerar tecknade försäkringsavtal (försäkringsbolag och valcentraler), bevakar anställdas rättigheter (fackliga motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB) och tillhandahåller dataprogram för ekonomi, verksamhetsstöd, telefoni och digital kommunikation (såsom e-post). Socialmärkningen Duvankommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Socialmärkningen Duvan räkning, kommer Socialmärkningen Duvan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

3.4 Lagringstiden

Socialmärkningen Duvanlagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Socialmärkningen Duvan genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Det kan dock vara nödvändigt för KFO att spara uppgifterna under en längre period efter att uppdraget upphört för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning (5 år), bokföring (7 år) eller för att hantera arbetsrättsliga krav som kan tänkas riktas mot Socialmärkningen Duvan – som är part i vissa mål i Arbetsdomstolen – och medlemmen.

4. Uppdragstagare

4.1 Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen

Uppdragstagarens personuppgifter kan krävas bland annat för följande ändamål: betalning av konsultarvode och andra ersättningar, allmän administration av konsulttjänsten, upprätthålla frånvarodokumentation för bedömning av konsultarvode samt möjliggöra utvärdering och granskning av prestationer.

Den lagliga grunden för behandlingen är att kunna ingå, fullgöra och hantera avtal med uppdragstagare. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Socialmärkningen Duvan har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

4.2 Personuppgifterna som behandlas

Personuppgifter som behandlas är bland annat namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post), bankkontonummer, bank- och postgironummer, information om kvalifikationer, prestationsmätningsresultat, underlag för beräkning av arvode och information om frånvaro.

Uppgifterna härstammar från den registrerade själv, dennes arbetsgivare referenspersoner eller kontaktpersonen på Socialmärkningen Duvan.

4.3 Mottagare av uppgifterna

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen chefer, handläggande tjänstemän, ekonomiansvariga som administrerar utbetalningar av arvoden samt IT- och registeransvariga.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Socialmärkningen Duvan samarbetspartners som tillhandahåller dataprogram för ekonomi, verksamhetsstöd, telefoni och digital kommunikation (såsom e-post). Socialmärkningen Duvan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Socialmärkningen Duvan räkning, kommer Socialmärkningen Duvan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

4.4 Lagringstiden

Socialmärkningen Duvan lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Socialmärkningen Duvan genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Generellt ska personuppgifterna inte bevaras efter det att konsultuppdraget avslutats. Det kan dock vara nödvändigt för Socialmärkningen Duvan att spara uppgifterna under en längre period efter att uppdraget upphört för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning (5 år), bokföring (7 år) eller för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot KFO.

5. Leverantörer

5.1 Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen

Socialmärkningen Duvan behandlar personuppgifterna för att kunna teckna, administrera och utvärdera leverantörsavtal samt att betala leverantörsfakturor.

Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Socialmärkningen Duvan har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

5.2 Personuppgifterna som behandlas

Personuppgifter som behandlas är bland annat leverantörens representanters namn och kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post).

Uppgifterna härstammar från den registrerade själv, leverantören eller kontaktpersonen på Socialmärkningen Duvan.

5.3 Mottagare av uppgifterna

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen chefer, handläggande tjänstemän, ekonomiansvariga som administrerar utbetalningar av arvoden samt IT- och registeransvariga.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Socialmärkningen Duvan samarbetspartners som tillhandahåller dataprogram för ekonomi, verksamhetsstöd, telefoni och digital kommunikation (såsom e-post). Socialmärkningen Duvan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Socialmärkningen Duvan räkning, kommer Socialmärkningen Duvan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

5.4 Lagringstiden

Socialmärkningen Duvan lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Socialmärkningen Duvan genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Generellt ska personuppgifterna inte bevaras efter det att leverantörsavtal har upphört. Det kan dock vara nödvändigt för Socialmärkningen Duvan att spara uppgifterna under en längre period efter att uppdraget upphört för att bevaka garantier och reklamationsfrister, uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning (5 år), bokföring (7 år) eller för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Socialmärkningen Duvan.

6. Rekrytering

6.1 Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen

För att Socialmärkningen Duvan ska kunna hantera ansökningar som de registrerade/arbetssökande har skickat in, genomföra intervjuer och tester samt fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Socialmärkningen Duvan behandla vissa personuppgifter.

Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

6.2 Personuppgifterna som behandlas

Personuppgifter som behandlas är bland annat namn, kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post), eventuellt fotografi, testresultat samt information om utbildningar, erfarenheter och färdigheter.

Uppgifterna härstammar från den registrerade själv, referensgivare, rekryteringsansvaring tjänstemän och rekryteringsfirma.

6.3 Mottagare av uppgifterna

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen chefer, rekryteringsansvariga tjänstemän personalrepresentant samt eventuellt anlitade rekryteringsfirmor; undantagsvis även styrelseledamöter.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Socialmärkningen Duvan samarbetspartners som tillhandahåller dataprogram för ekonomi, verksamhetsstöd, telefoni och digital kommunikation (såsom e-post) samt rekryteringsfirma. Socialmärkningen Duvan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. I de fall extern part inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Socialmärkningen Duvan räkning, kommer Socialmärkningen Duvan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

6.4 Lagringstiden

Socialmärkningen Duvan lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Socialmärkningen Duvan genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Socialmärkningen Duvan kan behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om det bedöms nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Socialmärkningen Duvan enligt diskrimineringslagen (26 månader).

7. Socialmärkningen Duvan anställda och förtroendevalda

För Socialmärkningen Duvan anställda och förtroendevalda gäller vad som föreskrivs i för var tid gällande personalhandbok under flik ”Personuppgiftspolicy för anställda”

8. Rättigheter

Den registrerade har enligt lag rätt att begära tillgång till sina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har denne också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att personuppgifterna ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av sina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till member@socialmarkningenduvan.se.

Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen:

Telefonnummer: 08-657 61 00, e-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

9. Kontaktuppgifter

Socialmärkningen Duvan
768000 0036
Studievägen 22, 702 17 Örebro

019 760 67 00

info@socialmarkningenduvan.se

Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Socialmärkningen Duvans dataskyddsombud:

Elin Eckerman
019 760 67 19, elin.eckerman@socialmarkningenduvan.se